Shops
Shop No. Shop Name Category Contact No. Opening Hours
114B Two Fashion Company    Fashion
124 Angogo Kids Boutique    Fashion 27423688
135 Loiz Cashmere    Fashion 21521055 Mon-Sat: 11:00-19:00
203 & 205 Mulan National Costume    Fashion 2788 0427 Mon - Sat : 10:00 - 19:00
286 & 286A Honey Egg    Fashion 31053805 Mon-Sun: 10:30-19:30
303 Iriya    Fashion 27968638 Mon-Sat: 11:00-19:00
217 New Time    Fashion 35291508 Mon-Sun: 11:00-19:30
218A&B TAPAS    Fashion 35759111 Mon-Sat: 10:00-20:00
Sun: 10:00-19:00
301A&B Domin Fashion    Fashion 23702630 Mon-Sat 11:00 - 19:00
305 L & L Fashion Wohlesale    Fashion 27457817 Mon-Sat: 11:00-19:00
306 Best Polar    Fashion 23594111 Mon-Sat: 11:00-19:00
307 Ree Vogue Design    Fashion 27443670 Mon-Sat: 11:00-19:00
<    1 2 3 4 5   >

 

Shop Name : Two Fashion Company
Shop No : 114B
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Category : Fashion

 

Shop Name : Angogo Kids Boutique
Shop No : 124
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 27423688    
Category : Fashion

 

Shop Name : Loiz Cashmere
Shop No : 135
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaz
Tel : 21521055    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Mulan National Costume
Shop No : 203 & 205
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 2788 0427    
Opening Hours :
Mon - Sat : 10:00 - 19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Honey Egg
Shop No : 286 & 286A
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 31053805    
Opening Hours :
Mon-Sun: 10:30-19:30
Category : Fashion

 

Shop Name : Iriya
Shop No : 303
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 27968638    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : New Time
Shop No : 217
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 35291508    
Opening Hours :
Mon-Sun: 11:00-19:30
Category : Fashion

 

Shop Name : TAPAS
Shop No : 218A&B
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 35759111    
Opening Hours :
Mon-Sat: 10:00-20:00
Sun: 10:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Domin Fashion
Shop No : 301A&B
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 23702630    
Opening Hours :
Mon-Sat 11:00 - 19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : L & L Fashion Wohlesale
Shop No : 305
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 27457817    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Best Polar
Shop No : 306
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 23594111    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion

 

Shop Name : Ree Vogue Design
Shop No : 307
address : No.833 Cheung Sha Wan Road,Kowloon Cheung Sha Wan Plaza
Tel : 27443670    
Opening Hours :
Mon-Sat: 11:00-19:00
Category : Fashion